DOTTRINA CRISTIANA IN VERSU


CH' IMBIADA DA A IS AMADUS DIOZESANUS SUUS 
ILLUSTRISSIMU E REVERENDISSIMU SEGNORI D.F. GIUSEPPI MARIA PILO, 
DE S' ORDINI CARMELITANU, 
OBISPU DE ALES E TERRALBA, 
CASTEDDU, 1778, 
CUN LICENZIA DE IS SUPERIORIS


Questo lavoro del Pilo (1716-1786) è un compendio della Dottrina cristiana esposta in forma poetica. L'intera opera che è formata da 123 quartine per complessivi 492 versi a rima incrociata, si suddivide in 18 parti in cui affronta i diversi temi della fede.

DOTTRINA CRISTIANA IN VERSU


Su signali de sa Gruxi
Su Babbu nostu
S' Ave Maria
Su Gloria Patri
Su Credu
Is dexi Cumandamentus
Is Sacramentus
Attu de fidi
Attu de speranza
Attu de caridadi
Attu de contrizioni e propositu
Candu e calis attus depit fai unu Cristianu
Obbligazionis de su Cristianu
Avvertenzias po beni cunfessai
Avvertenzias po beni comunigai
Avvisus a su Cristianu
Massima cristiana

SU SIGNALI DE SA GRUXI

Su signali de sa Gruxi
A su Celu, o Cristianu,
Ti portat peri sa manu,
Chi est camminu, ghia e luxi.

Candu in fronti fais sa Gruxi
Domanda a Deus vittoria
Contr' a dogna vanagloria,
E chi sempri ti diat luxi.

Po osservai is cumandamentus
Illuminat sa rexoni,
E fuit sa tentazioni
De is malus penzamentus.

Cun sa Gruxi siat guardàda
Sa bucca tua de mali,
Cun custu santu signali
Tenidda sempri segliada.

Fendi sa Gruxi in su pettus
Domanda a Deus favori;
Cun d' unu santu timori
Po moderai is affettus:

Chi non pecchis, chi no arruas
In is culpas cotidianas;
Ma chi santas e cristianas
Siant is operas tuas.
 

Torna a inizio pagina

SU BABBU NOSTU


Babbu nostu, chi gloriosu
Ses in su Celu adorau,
Sempri siat santificau
Su Nomini tuu diciosu.

Su regnu tuu conquistau
Cun tanti pena e sudori
Bengat a nosu, o Signori,
Chi po custu nos' has creau.

Sa tua santa voluntadi
Pregu cun totu su zelu,
Chi in Terra coment' in Celu
Si cumplat po eternidadi.

Su pani cotidianu
Sustentu de dogna dì,
Bollas hoi donainosì
Cun piedosa e larga manu.

Coment' olis, perdonaus
Is aggravius chi arriceus:
Aici tui, o bonu Deus,
Perdona a nosu is peccaus.

De ruiri in tentazionis
Sempri preservanosì:
De mali attesianosì
In totu is occasionis.
 

Torna a inizio pagina

S'AVE MARIA

Deus ti salvit, santa e pura
Bella Sposa nazarena;
De sa grazia tui ses plena
Prus de dogna creatura.

E cun grandu ammirazioni
De sa Corti celestiali
Su sinu tuu virginali
Est de Deus abitazioni.

In sa discendenzia, afflitta
De nosaterus, Reina,
In manera peregrina
Solu tui ses beneditta.

Benedittu prus e prus
Siat cuddu Fruttu divinu
Chi portestis in su sinu:
Benedittu siat Gesus !

Tui chi ses Mamma clementi
De su Deus Redentori,
Deh ! po dogna peccadori
Prega a Deus onnipotenti.

Pregaddu, o santa Maria,
Po custa vida penosa,
E po s' ora turmentosa
Chi heus a essi in agonia.
 

Torna a inizio pagina

SU GLORIA PATRI

A Deus Babbu Creadori,
A su Fillu Redentori,
E a s' Amori sustanziali

Infinita gloria uguali
Immoi siat e in dogna edadi,
E in totu s' eternidadi.
 

Torna a inizio pagina

SU CREDU

In Deus creu firmamenti
Babbu totu poderosu,
De celu e Terra gloriosu
Creadori onnipotenti

E in s' unicu Fillu amau
Gesu Cristu Salvadori,
Rei e nostu Signori
Chi est ab eterno ingendrau

In tempus s' est incarnau
In sa Virgini Maria;
E po essiri nosta ghia
De Celu a Terra est calau.

E non po opera umana
Est cuncebiu (oh ispantu !),
Ma de su Spiritu Santu
Po virtudi soberana.

Po salvai is peccadoris
Patit acciottus, turmentus,
Spinas e maltrattamentus,
Beffas, angustias, sudoris.

Suffrit sa morti penosa
Tres oras agonizzendi,
Su sanguni derramendi
Ind' una Gruxi affrontosa.

Luegu mortu est abbasciau
A su Limbu vittoriosu;
Sa terza di gloriosu
Creu ch' est resuscitau.

Triunfanti e graziosu
A is Celus est arziau,
A sa destra est assentau
De Deus Babbu poderosu.

De aundi Gesus una dì
Hat a beni magestosu,
Giugi giustu e rigorosu
A giudicainosì

Creu in su Spiritu Santu
Su propriu divinu Amori,
Spiritu consoladori,
Chi nos' hat amau tantu.

Creu sa Resurrezioni,
E in sa Cresia Cattolica,
Una, Santa e Apostolica;
De is Santus sa Comunioni:

Chi cun piedadi,
Po isciolli dogna peccau,
Gesùs a sa Cresia hat dau
Su poderi e facultadi.

Creu chi depeus andai
A s' ora de sa partida,
A un' atera eterna vida
Chi non tenit fini mai.
 

Torna a inizio pagina

IS DEXI CUMANDAMENTUS

Unu solu Deus adoru
Soberanu, onnipotenti;
Dd' amu cun totu sa menti,
Cun totu s' anima e coru.

Non giuris, non giuris mai
Né in vanu, né falsamenti,
Ma a Deus teni presenti
Candu cumbenit giurai.

Sa domu de is giuradoris
Portat sa sentenzia scritta,
Chi hat' essiri maleditta
Cun totu is frastimadoris

Guarda is festas cumandadas,
Bii sa missa attentamenti,
Cunfessa frequentementi
Si bolis bonas annadas.

Si nosaterus boleus
Su sustentu sufficienti,
Venereus divotamenti
Is dis e cresias de Deus.

A babbu tuu riverenzia,
Si disigias larga edadi;
Serbiddu cun caridati,
Cun carignu e ubbidienzia.

Non boccias, né bollas mali,
Non ti venghis: mira a Deus;
Non torris mali po peus,
ch' est dittamini infernali.

Cantu tui prus perdonas
Is aggravius e is offenzas,
Merescis prus chi non penzas
De palmas e de coronas.

Cun su viziu disonestu
Manteni sempiri gherra,
Ch' est un' Angelu in sa terra
S' omini puru e modestu.

Si committis attu impuru,
O impura corrispondenzia,
Tenis senza penitenzia,
S' Inferru tenis seguru.

Restitùi si has furau
Senza prus dilazioni;
Senza restituzioni
Mai has' essi perdonau.

Si t' applicas a furai
Has a perdi su chi tenis;
Sendi furaus is benis,
In fumu s' indi' hant' andai.

Non murmuris, e raffrena
Sa lingua precipitada,
Ch' in pena hat' essi abbruxada
Si pigas sa fama allena.

Né mulleri, né ricchesa
De atiri has' a disigiai,
Guardarì, non pecchis mai,
Né arruas in impuresa.

Non disigis: terra e pruini
Totu in brevi hat a torrai;
Tui ses nasciu po gosai
Una gloria senza fini.
 

Torna a inizio pagina

IS CUMANDAMENTUS DE SA S. CRESIA

A prus depis osservai
Su chi sa Cresia cumandat,
Cincu cosas ti domandat,
Biri missa e cunfessai.

Po no incurriri in su dannui
De gravissimu peccau,
Cunfessai ses obbligau
A su mancu un' orta in s' annu:

E ancora comunigai
In casus perigulosus;
Is giaungius rigorosus,
Candu podis, depis fai.

A sa Cresia contribui
Sa decima giustamenti,
Senza fraudai nienti,
E si depis, restitùi.
 

Torna a inizio pagina

IS SACRAMENTUS

Po rimediu de peccau,
E de grazia po is aumentus,
Setti santus sacramentus
Cristu in sa Cresia hat fundau

Po su dannu originali
Su Battismu hat inventau;
Sa Penitenzia hat lassau
Contra sa culpa attuali.

Sa grazia cunfortativa
Donat sa Cunfirmazioni;
E sa santa Comunioni
Sa ch' est grazia nutritiva.

Po cumbinciri in sa morti
Tentadori e tentazioni,
Causat s' Estrema Unzioni
Sa grazia chi ti fait forti.

Donat grazia, e grazia tali
Cali domandat s' istadu
In cussu prus altu gradu
S' ordini sacerdotali.

Po biviri cun amori,
E portai sa Gruxi impari,
A is coiàdus hat a dari
Su Matrimoniu valori.
 

Torna a inizio pagina

ATTU DE FIDI

Creu in d' unu solu Deu
Giustu remuneradori,
Cundennat su peccadori
E chi is bonus salvat, creu.

Creu s' alta Trinidadi
A chini offergiu su coru,
E tres Personas adoru
In d' una sola Deidadi.

Babbu e Fillu, duas Personis,
Terza est su Spiritu Santu,
Ugualis in totu cantu
Is divinas perfezionis.

Creu puru chi su Fillu
Pighessit carri mortali
In su claustru virginali
De Maria candidu lillu.

Creu chi hat suffriu passioni,
Chi est mortu e resuscitau,
Chi a is Celus est arziau
Cumplida da redenzioni.

De giugi in finis cun zelu
A su mundu hat a torrai,
E giudichendi hat a dài
A dognunu o Inferru, o Celu.

Creu totu finalmenti
Is misterius rivelaus;
A sa Cresia declaraus
De Deus onnipotenti.

E totu custu ddu creu
Po chi est summa beridadi,
Incapaci de falsidadi,
S' altu Autori ch' est Deu.

Chi inganneis, no est possibili,
Veracissimu Signori;
Deus seis Bosu e Creadori,
Seis beridadi infallibili.
 

Torna a inizio pagina

ATTU DE SPERANZA

Fidu in sa osta clemenzia,
Signori, de mi salvai;
Grazia in vida m' heis a dài
E in sa morti s' assistenzia.

In is promissas, Signori,
Seis fideli summamenti;
Operendi santamenti
Ispettu grazia e favori

Fidu cun certa firmesa
Chi m' heis a dài sa gloria;
Fendi opera meritoria
De cussa eterna bellesa

Cussa benavventuranza
De biri e gosaiosì
Osi pedu dogna dì
Umiliau e cun cunfìanza.
 

Torna a inizio pagina

ATTU DE CARIDADI

Os' amu, Deus adorau,
Amabili summamenti,
Bonidadi essenzialmenti
E dignu d' essiri amau

Os' amu, veneru e adoru,
Summu Beni e infinitu;
Osì tengu e portu iscrittu
Eternamenti in su coru.

Sempri amai osi bollìa
Amantissimu Signori,
Cun d' unu infinitu amori,
E ancora prus si podìa.

Po cumpliri a custa lei
Su prossimu amu tambeni,
E ddi pregu tanti beni
Cantu disigiu po mei.

Cun custu propriu amori
Non solu amu a is amigus,
Amu puru is inimigus
Po amori ostu, o Signori.
 

Torna a inizio pagina

ATTU DE CONTRIZIONI

A peis bostus, o Signori,
Cunfessu ch' hapu peccau;
Comenti heis tollerau
Tanti ingratu peccadori ?

Po prangi is peccaus mius,
Infinita magestadi,
Mari immensu de bundadi,
Is ogus formint arrius.

Ahi ! e cantu hapu peccau !
Ahi ! e cantu os' hapu offesu:
De Bosu, ahi ! cantu attesu
Mi seu, zurpu, apartau !

Però immoi umiliau
Cun totu su coru sentu,
E de veras m' arrepentu
De cantu os' hapu aggraviau.

Ddu sentu po chini seis,
Ddu prangiu confusu e afflittu;
Coru umiliau e contritu,
Signori, non disprezzeis.

Rei supremu de is Reis,
Non po sa pena incurrida,
Non po sa gloria perdida,
Mi pentu po chini seis.

O Deus miu, po os' amai
Su sanguni e vida dongu,
E firmamenti propongu
Mai prus, mai prus peccai.

Propongu puru apartai
Perigulu, e occasioni,
E fai sa cunfessioni,
Mediu certu a mi salvai.

Confidu totu cumpliri
Cun sa grazia chi domandu;
A Bosu m'arrecumandu,
Siais prontu a m' assistiri.
 

Torna a inizio pagina

CANDU E CALIS ATTUS DEPIT FAI SU CRISTIANU

Una de is obbligazionis
Est fai attus de dolori,
De Fidi, Speranza, e Amori
In algunas occasionis:

A prus chi po bortas varias
Dogn' annu depis fai
Custus attus; no olviai
Cosas tanti necessarias:

Lompendi a conoscimentu
E a s' usu de sa rexoni,
Candu appretat tentazioni
O arricis sacramentu.

Cun santa rassignazioni,
Candu hat essi sa partìda
De custa a s' atera vida,
Procura sa Contrizioni.

Custus attus frequentai
Depis in vida e in morti,
Si una diciosa sorti
Bolis sempiri gosai.
 

Torna a inizio pagina

OBBLIGAZIONIS DE SU CRISTIANU

Su Cristianu a si salvai
Quattru cosas hat' a isciri,
Su chi hat a crei e pediri,
Su de reciri e osservai.

Su Babbu nostu declarat
Su chi pediri depeus,
E su chi de Fidi creèus
Su Credu nos' imparat.

Cuntenint su de osservai
Is santus Cumandamentus,
E i setti Sacramentus
Su de recìri e leài.

Imparai ses obbligau
Credu e Cumandamentus,
Babbu nostu e Sacramentus
Basciu pena de peccau.

Si no dd' imparas, comenti
Has a creiri e pedìri,
Guardai e arricìri,
E bivi cristianamenti ?
 

Torna a inizio pagina

AVVERTENZIAS PO BENI CUNFESSAI

Su Cristianu chi hat peccau
No ispettit remissioni,
Si podendi, Cunfessioni
Non domandat ostinau.

Custa est prima condizioni
Po sa vera penitenzia;
Esamina sa cuscienzia,
Si non bolis cunfusioni.

A Deus t' has a incumandai;
Circa e ponidì in sa menti
Cun coidàu diligenti
Is culpas de cunfessai.

Is fueddus esamìna,
Operas e penzamentus;
Si contr' a is cumandamentus
S' anima has postu in ruina.

Sa segundu condizioni
Chi appartenit a s' essenzia
De sa vera penitenzia,
Est dolori e contrizioni.

Però hat' essi cuncebida
Custa vera contrizioni
Cun firma risoluzioni
D' emendai sa mala vida.

I essendi soberanus
Custus attus, est forzosu
Pedìri a Deus piedosu
Sa grazia cun ambas manus.

Sendi aici apparicciàu,
Senza nienti riservai,
A su Cunfessori has a nai
Cantu scis chi has peccau.

Si iscusas, o su chi est peus,
Citis contra cuscienzia
Is culpas cun avvertenzia,
Sacrilegu ses cun Deus.

Fatta sa Cunfessioni
Cun umili rendimentu,
A is avvisus ista attentu,
E aspetta s' assoluzioni.

Luegu e un santu fervori,
Senza puntu dilatai,
Sa penitenzia has a fai
Chi ponit su Cunfessori.
 

Torna a inizio pagina

AVVERTENZIAS PO BENI COMUNIGAI

Cun attenta divozioni
Tres cosas ispecialmenti
Has a teniri in sa menti
Po sa santa Comunioni.

Primu: t' has a cunfessai
De dogna culpa mortali,
E cun giaungiu naturali
A Deus has a invocai.

Chi t' assistat, e ti donit
Sa grazia po dd' arriciri;
E po cussu has a pediri
Chi su passau ti perdonit.

Segundu: chi a su Signori,
Chi est' in s' Ostia presenti,
T' accostis divotamenti
Cun Fidi, Speranza e Amori.

Andendi a comunigai
Chi su prus riccu tesoru
Tui arricis in su coru,
Depis crei e meditai.

Est sa terza obbligazioni;
Grazias a custu Signori
Depis dai po su favori,
E po tanti dignazioni.

Pustis chi s' Ostia has sumìu,
Non partas de cresia ancora,
A su mancu una mes' ora
Considera su chi has reciu.

Ammira custa finesa,
Cuntempla cun cantu amori
S' est dignau su Signori,
No ostanti sa tua bascesa.

E giai ch' intru de su pettus
Ddu tenis sacramentau,
Offeriddi umiliau
Totu cantus is affettus.

Manifesta cun cunfianza
Sa tua grandu poberesa;
Cunfessa sa tua vilesa,
Ma non perdas s' isperanza.

De tanti riccu presenti
Mai perdas sa memoria,
E pregaddu ch' in sa gloria
Dd' alabis eternamenti.
 

Torna a inizio pagina

AVVISUS A SU CRISTIANU

Impegnadi de un' orta
In biviri santamenti;
Sa Fidi teni presenti,
Chi senz' operas est morta.

Su nomini de Cristianu
Non bastat po ti salvai;
Est precisu conformai
Sa vida, si no est invanu.

Non basta solu su crei,
Est necessariu operai;
Crei beni, e mali fai
Est disprezziu de sa lei.

Si s' opera no has a fai
De sa Fidi accumpangiada,
Ahi ! anima desdiciada,
A su Celu no has' andai !

Teni sempri in sa memoria
Po non peccai in eternu;
Una morti, unu Infernu,
Unu giudiziu, una gloria.
 

Torna a inizio pagina