© Vangelo di Marco 2003 Passione
Traduzione dal greco in sardo campidanese, variante del Sarcidano isilese, di Antioco e Paolo Ghiani.
Traduzione dal greco in sardo logudorese di Socrate Seu.
Consulenza esegetica di Antonio Pinna

Mc 15

Ghiani 2003a Ghiani 2003b Seu 2001-2002 Seu 2003

 

Settima istatzioni

 

Mc 15,1-15


1 E illuegu, a mengianeddu, is Predis Maioris, impari cun is Mannus e is Ňminis de sa Lei e totu su Sinčdriu, ant fatu una delibera, ant acapiau a Gesůs, ndi dd’ant ingortu e dd’ant intregau a Pilatu.

2 E Pilatu dd’at pregontau: «Ses tui s’urrei de is Giudeus?». E issu at arrespustu e ddi narat: «Ses tui chi ddu naras?».


3 E is predis maioris ddi getŕnt nexi meda.


4 E Pilatu ddi torrŕt a pregontai, narendi: «Nudda arrespundis? Ddu bis de ita totu ti getant nexi!».5 Ma Gesůs no at arrespustu prus nudda, tantis chi Pilatu ndi fut abarrau spantau.

6 Po sa festa ddis liberŕt unu presoneri, su chi ddi pediant.


7 E su nomenau fiat Barabba, postu in presoni cun is avoloteris, chi in d’un’avolotu iant fatu una morti.

8 E ndi fut artziada (sa truba de) sa genti, iat cumentzau a pediri comenti ddis faiat sempri.

9 Tandus Pilatu s’est postu a ddis nai: «Chi boleis s’ap’a liberai s’urrei de is Giudeus».10 Issu sciat ca is predis maioris si dd’iant intregau po fčngia.

11 Ma is predis maioris ant intzůlliu sa genti, chi prus a prestu ddis essat liberau a Barabba.
 

 

12 Pilatu tandus at torrau a fueddai e ddis narŕt: «Duncas, ita boleis chi ndi fatza de icussu chi ddi narais s’urrei de is Giudeus?».

 


13 E issus tandus ant tzerriau: «Crucifissaddu!».
 

14 E Pilatu ddis narŕt: «Ma poita, ita mali at fatu?». E issus tzerriŕnt prus e prus: «Crucifissaddu!».
 

15 Pilatu tandus, bolendi fai su chi abbastŕt a sa genti, ddis at liberau a Barabba e apustis chi dd’iat fatu aciotai, ddis at intregau a Gesůs po ddu crucifissai.
 

 

 

 


 

 

15,1 E luego su manzanu chito  si reunčin a cunsizu sos Satzerdotes Mazores paris  cun son antzianos 

e cun sos Ňmines de sa Lege e totugantu su Sinčdriu, e fatu ligare a Gesůs che lu lečin  e l'intreghčin  a Pilatu.
 

2 E Pilatu lu perroghčit:  "Ses tue su re de sos Giudčos?".  Tandho isse, rispondhčndheli, narat:  "Ses tue chi lu naras".

 

3 E-i sos Satzerdotes Mazores  acusaěan a isse  in medas maneras.

 

15,4 Tandho Pilatu lu torrčit a perrogare nerzendhe:  "No rispondhes nuddha?  Lu 'ides  de cantas cosas t'acusan? "

15,5 Ma Gesůs no rispondhčit prus nuddha,  tantu chi Pilatu si meravizčit.

 

6 Onzi festa lis lassaìat lìbberu unu presoneri, su chi aèren pedidu.

 

7 Bi ndh'aìat unu chi li naraìan Barabba, impresonadu paris cun sos rebbelles chi in mesu 'e sa rebbellìa aìan fatu una morte.

 

8 Sa zentòria ndhe pighèit e cominzèit a pedire su ch'isse costumaìat de fàghere cun issos.

 

15.9 Tandho Pilatu lis rispondhèit nerzendhe: " Cherides chi bos lasse lìbberu a su re de sos Giudèos?"

 

15,10 Difatis ischìat chi sos satzerdotes mazores bi l'aìan intregadu pro 'elosìa.

 

15,11 Ma sos satzerdotes mazores impuntzèin a sa zentòria pro chi mezus lis aèret lassadu lìbberu a Barabba.

 

15,12 Tandho Pilatu torrendhe a rispondher naraìat a issos: "E duncas, ite cherides chi eo fata de-i custu chi li nades su re de sos Giudèos?"

 

15,13 Ma issos torrèin a abboghinare: "Crutzifìcalu!"

 

15,14 Pilatu tandho naraìat a issos : " It'at fatu duncas de malu? Issos pero abboghinèin prus puru: " Crutzifìcalu ! "

 

15,15 Tandho Pilatu, cherfendhe dare satisfatzione a sa zentòria lis lassèit lìbberu a Barabba e cunsignèit a Gesùs, pustis de l'aer fatu frazellare, pro esser crutzificadu.

 

Ottava istatzioni

 

Mc 15,16-19

16 Insaras is sordaus ndi dd’ant ingortu aintru de su palatziu, est a nai sa pretura, e tzerriant a totu su mannugu de is sordaus.


17 E ddu bestint de půrpura e ddi ponint a ingiriu  una corona tčssia cun sa spina.
 

18 E ant cumentzau a ddu saludai: «Sallůdi, s’urrei de is Giudeus!».
 

19 E ddu pistŕnt a conca cun d’una canna e ddu spudŕnt, e indullendi is genugus dd’adorŕnt.

 

15,16 Tandho sos soldados che lu leèin a intro 'e sa corte, chi est a narrer su pretòriu, e fatèin reunire a totuganta sa coorte.

 

15,17 E lu 'estin de pùrpura, intritzan una corona de ispinas e bi l'inghìrian.

 

15,18 E comintzèin a lu saludare: " Salude, re de sos Giudèos!"

 

15,19 E l'iscudìan sa conca cun duna canna e, imbenujèndhesi, si 'etaìan a terra addainantis de isse.

 

Nona istatzioni

 

Mc 15,20-21

 

20 E agoa chi dd’ant fatu dňnnia scčrriu, dd’ant spollau de sa půrpura e dd’ant bestiu cun is bestiris suus. E nci ddu battint a foras po ddu crucifissai.
 

21 E ňbrigant a unu chi fiat passendi, Simoni Cireneu, babu de Alessandru e de Rufu, chi fut torrendi de su sartu, a nd’ingolli sa gruxi sua.

 

15,20 E candho l'apèin leadu a befe, l'ispozèin de sa pùrpura e lu torrèin a bestire cun sas bestes suas. E che lu giutèin a fora pro lu crutzificare.


15,21 E custringhèin a unu chi fit colendhe incùe, unu tzertu Simone Tzirenèu [ ] chi fit recuendhe dae su saltu, a giugher sa rughe de isse.

 

Decima istatzioni

 

Mc 15,22-28

   

 

22 E nci ddu portant (inférint) a su Gňlgota, chi bolit nai logu de sa conca de mortu,
 

23 e ddi donŕnt binu amesturau cun mirra, ma issu non nd’at pigau.


24 E ddu crucifissant e si pratzint is bestiris suus, ponendi a sorti su chi nd’iat a ingolli donniunu.

25 Fiant is noi oras de mengianu e dd’ant crucifissau.


26 E ddui fiat sa scrita de sa crupa sua iscrita in pitzus:
S’urrei de is Giudeus.


27 E impari cun issu crucifissant duus bandidus, unu a manu dereta e s’atru a manu de manca cosa sua. [28]
 

 

 

15.22 E lu giughen a subra su logu 'e su Gňlgota, chi traduědu est su Logu 'e sa Calavera.
 

15,23 E li daěan binu cun mirra, ma isse no ndhe lečit.

15,24 E lu crutzifěcan e si partin sas bestes suas gioghendhesilas a dados pro ischire a chie e ite tocaěat.
 

15,25 Fin sas noe de manzanu candho lu crutzifichčin.
 

15.26 E subra bi fit s'iscritura 'e sa cundenna sua: "Su re de sos Giudčos".
 

15.27 E paris cun isse crutzifichčin a duos bandhidos, unu a manu 'ereta e-i s'ŕteru a manu manca de isse.


[28]

 

Undighčsima istatzioni

 

Mc 15,29-32

   

29 E is chi passŕnt acanta ddu frastimŕnt sconchiendi e nendi: «Ŕlla, su chi ndi sciusciat su santuariu e ndi ddu pesat in tres dis,


30 salva a tui e totu abascendindi de sa gruxi!».


31 Aici e totu, is Predis Maioris impari cun is ňminis de sa Lei faiant iscerriu s’unu cun s’atru, e narŕnt: «Nd’at salvau atrus e non si podit salvai a iss’ e totu!


32 Su Cristus, s’urrei de Israeli, nd’abascit imoi de sa gruxi, poita biaus e cretaus. E fintzas e is chi fiant stetius crucifissaus cun issu, ddi faiant ofentza.
 

 

15,29 E-i sos chi colaěan acurtzu lu frastimaěan fatendhe 'e conca e nerzendhe: "Oh, tue chi destrůes su tempiu e ndhe lu pesas in tres dies,
 

15,30 salva a tie etotu falendhe dae sa rughe".
 

15,31 In sa matessi manera sos Satzerdotes Mazores, leendhesělu a befe sos unos cun sos ŕteros, paris cun sos ňmines de sa lege, naraěan: "Ndh'at salvadu ŕteros e no podet salvare a isse etotu;
 

15,32 su Cristos, su re de Israele, ndhe falet como dae sa rughe, pro chi nois bidemus e cretemus. Sos chi fin crutzificados paris cun isse, puru, l'ofendhěan.

 

Doighčsima istatzioni

 

Mc 15,33-39

   

33 E, a ora de mesudě, si fut iscurigau in totu sa terra, fintzas a ora de is tres.


34 E a ora de is tres, Gesůs, a boxi manna at tzerriau: «Eloě, Eloě. lemŕ sabactŕni?, chi bolit nai: Deus miu, Deus miu puita m’as abbandonau?».


35 E unus cantu de is chi fiant acanta ant intendiu e narŕnt: «Alla, Allěas est tzerriendi!».


36 Insaras, unu at curtu, at isciustu una spňngia in s’axedu, dd’at posta in punta a una canna e ddi donŕt a bufai, narendi: «Lassai, eus a biri chi Allias benit a ndi ddu calai».

 

37 Ma Gesůs,lassŕda andai una boxi manna, iat spirau.
 

38 E su velu de su santuariu si fut abertu de suncůnu in duus, de susu a basciu.
 

39 Tandus su centurioni chi fut acanta, propiu ananti suu, at biu ca iat spirau in custu modu e at nau: «Deaderus cust’ňmini fiat Fillu de Deus!».

 

15,33 Daghi si ndh'enzčit su mesu die si fatčit iscuru subr'a totuganta sa terra fintzas a sas tres de sero.
 

15,34 E a sas tres Gesůs iscramčit a boghe manna: "Eloi, Eloi, lemŕ sabactŕni?". Chi traduědu est: "Deus meu, Deus meu, proite m'as abbandonadu ? "
 

15,35 E calicunos de sos chi fin acurtzu, apčndhelu intesu, naraěan: "Acň, est giamendhe a Elěas".
 

15,36 Calicunu tandho currčit a inciumire un'ispugna 'e 'inu aghedadu, l'inghiričit a una canna e lu faghěat běere, nerzendhe: "Lassade, 'idimus si 'enit Elěas a ndhe lu falare".
 

15,37 Tandho Gesůs betčit una 'oghe manna e ispirčit.
 

15,38 E-i sa tenda 'e su tempiu si fatčit in duas dae subra fintzas a giosso.
 

15,39 Daghi cussu tzenturione chi fit iněe de fronte a Gesůs 'idčit chi fit ispiradu in cussa manera nerzčit: "De abbčru cust'ňmine fit fizu 'e Deus".

 

Treighčsima istatzioni

 

Mc 15,40-41

   
 

40 Ma ddu fiant fčminas puru castiendi de aillargu, e in mesu insoru Maria Madallena, Maria de Giacu su pitiu e mamma de Giusepi, e Salome;
 

41 custas, candu fiat in Galilea dd’iant sodigau e dd’attendiant, e atras medas, chi fiant artziadas cun issu a Gerusalemi.

 

 

 

15,40 B'aěat puru fčminas, chi fin abbaidendhe dae atesu: intre issas, fintzas Maria sa Madalena e Marěa sa mama 'e Giagu su minore, sa de Joses e Salome,
 

15,41 chi candho fit in Galilča andhaěan infatu a isse e lu servěan, e medas ŕteras pigadas paris cun isse a Gerusalemme.

 
 

Batoighčsima istatzioni

 

Mc 15,42-47

   
 

42 E, giai a parti de merě, sigomenti ca fiat sa [dě] de s’aprontadura, su čspuru de su sŕbudu,
 

43 fut andau Giusepi de Arimatea, cuntzilleri nomenau, chi fiat abetendi issu puru s’arrčnniu de Deus, si fut atriviu e fut intrau anca fut Pilatu e iat peděu su corpus de Gesůs.
 

44 E Pilatu si fut ispantau chi s’essat mortu giai e at tzerriau a su centurioni, dd’at pregontau chi si fut mortu (de ora).
 

45 Agoa chi dd’at scipiu de su centurioni, at donau su mortu a Giusepi.
 

46 Issu at fatu comporai unu telu de linu, ndi dd’at fattu calai e dd’at fasciau in su telu e dd’at postu ind’unu monumentu, stuvau in s’arrocca e nci at arrumbulau sa perda ananti de s’intrada de su monumentu.


47 E Maria Maddalena e Maria de Giusepi fiant castiendi, innui nci dd’iant postu.

 

 

 

15,42 Sendhe giai 'čnnidu su sero, sigomente fit sa Parasceve, est a narrer sa die innantis de su sŕpadu,

15,43 benzčit Zusepe, su de Arimatča, cunsizeri famadu, chi aisetaěat isse puru su regnu 'e Deus; si deit ŕnimu e intrčit assae Pilatu e li pedčit su corpus de Gesůs.
 

15,44 Tandho Pilatu si meravizčit ch'esseret giai mortu e, giamadu su tzenturione, li preguntčit si fit mortu dae meda.
 

15,45 Daghi l'ischčit dae su tzenturione, dončit su corpus a Zusepe.
 

15,46 Comporčit unu telu 'e linu, ndhe lu falčit, lu faschčit in su telu 'e linu, lu ponzčit in su sepulcru chi fit iscafudadu in sa roca e fatčit illorumare sa pedra addainantis de s'intrada 'e su sepulcru.

15,47 Marěa sa Madalena e Marěa sa 'e Iose fin abbaidendhe inůe lu poněan.
 

 

Discussione

 

 

 

 

Confronto sinottico traduzione campidanese Ghiani 1998-2003

© Vangelo di Marco 2003.
Traduzione dal greco in sardo campidanese, variante del Sarcidano isilese, di Antioco e Paolo Ghiani.
Traduzione dal greco in sardo logudorese di Socrate Seu.
Consulenza esegetica di Antonio Pinna

 Versetti

Ghiani 1998 Ghiani 1999-2000 Ghiani 2003 Modifiche

Discussione